Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov
našich služieb.
1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov
našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme
účel a význam spracovania týchto osobných údajov.
1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame, o súhlas s používaním
súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
1.4 V týchto zásadach „my“, „nám“ a „náš“ označuje Z-MONT Skalica s.r.o.

2. Ako používame osobné dáta

2.1 V tejto časti 2 sme stanovili:
(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;
(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;
(c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;
(d) právne základy ich spracovania.
2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje
o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu,
webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy,
zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní,
frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba
Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy
používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas
a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a
služieb.
2.3 Môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach
alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené
údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových
stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
2.4 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z
dotazov), pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom
tohto spracovania je súhlas.
2.5 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich emailových ponúk a / alebo newslettru (oznamovacie údaje).
Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra.
Právnymzákladom tohto spracovania je súhlas.
2.6 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s
akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie
môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše
webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom
kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť
spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto
spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a
podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami
a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.
2.7 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je
to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom
konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto
spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných
práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.
2.8 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje
stanovené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je
takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame,
alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej
osoby.

3. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Okrem špecifických
zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžeme
zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov
alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme
zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo
obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo
mimosúdnom konaní.

4. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

4.1 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom
našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu
na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných
údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

5.1 Táto časť 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté
tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so
zachovaním a vymazaním osobných údajov.
5.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú
uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.
5.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
(a) údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a
údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.
5.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné
údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou
sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných
záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na
našich webových stránkach.
6.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s
akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.
6.3 Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V tejto časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov.
Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov.
Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o
úplnom vysvetlení týchto práv.
7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracovania;
(e) právo namietať proti spracovaniu;
(f) právo na prenos údajov;
(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a
(h) právo odobrať súhlas.
7.3 Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje a kde k nim
pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú
podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách,
ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je
ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude
poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.
O svoje osobné údaje môžete požiadať cez kontaktný formulár.
7.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na
účely spracovania, ak máte máte neúplné osobné údaje o vás vyplnené.
7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez
zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k
účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so
spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých
pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho
marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva
na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na
uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti;
alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.
7.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné,
ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania,
ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie
na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme
ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych
nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov
dôležitého verejného záujmu.
7.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu
vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje.
Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe nás alebo tretej strany. Ak takúto
námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na
spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na
vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné
informácie.
7.8 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho
marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať
vaše osobné údaje na tento účel.
7.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké
alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa
vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z
dôvodov verejného záujmu.
7.10 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:
(a) súhlas; alebo
(b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou,
alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,
(c) a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo
obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom
formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody
iných.
7.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony
na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému
za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu,
miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.
7.12 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov
odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.
7.13 Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom
prostredníctvom písomného oznámenia.

8. O cookies

8.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela
webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa
potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
8.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“:
trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do
stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania
platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa,
keď je webový prehliadač zatvorený.
8.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú
používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s
informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, ktoré používame

9.1 Cookies používame na nasledujúce účely:
(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich
webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a
výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k
používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

10.Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

10.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť
uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.
10.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google
Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových
stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich
webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových
stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na
stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
10.3 Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto
služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali
správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany
osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na
adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

11. Správa súborov cookies

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a
odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a
verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní
súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari); and
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-andprivacy (Edge).
11.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť
mnohých webových stránok.
11.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových
stránok.

12.Podrobnosti o nás

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje Z-MONT Skalica s.r.o.
12.2 Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 47 390 867, sídlime na
adrese Mallého 1086/6, 909 01 Skalica
12.3 Môžete nás kontaktovať:
(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;
(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo
(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Odpovieme Vám čo najskôr.